Wednesday, July 04, 2012

katsushika hokusai 

Timid men prefer the calm of
despotism to the tempestous sea
of liberty.

-Thomas Jefferson

No comments: